Ceny

Ako advokát poskytujem právne služby mojim klientom za:

 • zmluvne dohodnutú odmenu, v zmysle § 2 a nasl. vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „Advokátska tarifa“), ktorá môže byť dohodnutá:
  • podľa počtu hodín advokátom účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
  • paušálnou sumou (paušálna odmena),
  • podielom na hodnote veci (podielová odmena),
  • tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny alebo za
 • tarifnú odmenu podľa § 9 a nasl. Advokátskej tarify.

Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Za úkony právnej služby sa podľa Advokátskej tarify rozumejú:

 • prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady advokáta s klientom,
 • písomné podanie advokáta na súd alebo iný orgán vo veci samej,
 • účasť advokáta pri vyšetrovacích úkonoch, konanie pred súdom,
 • vypracovanie právneho rozboru veci okrem trestnoprávnej veci,
 • návrh advokáta na obnovu konania, odvolanie, dovolanie, mimoriadne dovolanie, podnet na podanie sťažnosti pre porušenie zákona,
 • vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie advokátom.

V prípadoch taxatívne uvedených v Advokátskej tarife sa tarifná odmena advokáta môže znížiť, ale aj zvýšiť.

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok:

 • na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä na súdne poplatky a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady a odpisy,
 • na náhradu za stratu času.
line