Užitočné linky

www.justice.gov.sk/ - stránka Ministerstva spravodlivosti SR na ktorej nájdete

https://www.slov-lex.sk/domov – zoznam všetkých právnych predpisov publikovaných na území Československej republiky a Slovenskej republiky od roku 1945. V záložke "História" je možné nájsť aj tzv. "úplné znenie" platné v konkrétnom časovom období.

https://www.justice.gov.sk – Obchodný vestník v elektronickej podobe

https://www.justice.gov.sk – Služby poskytované Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Nájdete tu linky na podávanie elektronických žalôb, Obchodný register, Register partnerov verejného sektora, Notári, Advokáti, Pomoc obetiam trestných činov, Vzory a formuláre, Dátumy pojednávaní, Stavy súdnych konaní, Súdne rozhodnutia, Elektronický súdny spis, Doložky právoplatnosti a vykonateľnosti

www.sak.sk - stránka Slovenskej advokátskej komory, ktorá je stavovskou organizáciou združujúcou advokátov pôsobiacich na území SR. Na tejto stránke nájdete vo verejne prístupnej časti pravidelne aktualizovaný zoznam advokátov pôsobiacich v SR.

www.notar.sk – oficiálna stránka Notárskej komory, ktorá združuje notárov pôsobiacich na území Slovenskej republiky. Cez interný vyhľadávač môžete získať potrebné informácie z Notárskeho centrálneho registra:

  • Záložné práva
  • Osvedčené podpisy
  • Notárske zápisnice
  • Dobrovoľné dražby
  • Poberatelia 2% z dane

www.ske.sk - stránka Komory súdnych exekútorov, združujúcej exekútorov pôsobiacich v SR

www.orsr.sk - stránka obsahuje zoznam všetkých obchodných spoločností, družstiev a iných subjektov, ktoré sa zapisujú do Obchodného registra SR spolu so základnými informáciami – obchodné meno, sídlo, štatutárny orgán a pod.

www.zrsr.sk - stránka obsahujúca zoznam všetkých obchodných spoločností, živnostníkov a iných subjektov, ktoré sa zapisujú do Živnostenského registra SR.

www.nrsr.sk – oficiálna stránka Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej možno detailne sledovať legislatívny proces tohto najvyššieho zákonodarného orgánu Slovenskej republiky

www.genpro.gov.sk – Generálna prokuratúra SR

www.nbs.sk – Úrokové sadzby ECB

www.kataster.skgeodesy.sk – Katastrálny portál, na ktorom môžete vyhľadávať nehnuteľnosti podľa ich vlastníka, podľa identifikačných údajov nehnuteľností alebo podľa čísla listu vlastníctva. Na tejto stránke je tiež možné sledovať priebeh konkrétneho katastrálneho konania a môžete tu tiež podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad

www.minv.sk – Ministerstvo vnútra SR

www.ustavnysud.sk – Ústavný súd SR

www.vop.gov.sk – Verejný ochranca práv

line