Služby

Občianske právo Rodinné právo
Pozemkové a vlastnícke právo Pracovné právo
Zmenkové právo Správne právo
Obchodné právo a právo obchodných spoločností Konkurzné právo
Trestné právo Ústavné právoObčianske právo

Ako advokát poskytujem právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva:

 • určenie vlastníckeho práva - pripravujem žaloby o určenie vlastníckeho práva, o vydanie veci, o vypratanie nehnuteľnosti. Takáto žaloba je právnym prostriedkom vlastníka na ochranu jeho vlastníckeho práva. Základnými predpokladmi jej úspešnosti sú preukázanie vlastníckeho práva žalobcu, skutočnosť, že žalovaný vec neprávom zadržiava, ako aj preukázanie naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení.
 • neplatnosť právnych úkonov - poskytujem právne poradenstvo v otázkach platnosti či neplatnosti právnych úkonov, pripravujem žaloby na súd o určenie neplatnosti právnych úkonov. Zákon rozlišuje prípady absolútnej a relatívnej neplatnosti právneho úkonu. Pokiaľ ide o prípad absolútne neplatného právneho úkonu, takýto úkon nemá za následok vznik zmenu ani zánik práv, ku ktorým smeroval. Absolútna neplatnosť právneho úkonu nastáva priamo ex lege (zo zákona) a pôsobí ex tunc (od počiatku). V súdnom konaní o určenie neplatnosti právneho úkonu je potrebné predovšetkým preukázať naliehavý právny záujem žalobcu na takom určení. Ďalším predpokladom úspechu v takom konaní je preukázanie, niektorej zo skutočností s ktorými zákon spája neplatnosť právneho úkonu. Takými skutočnosťami sú napr. absencia slobody vôle, alebo ak právny úkon nebol urobený vážne, určite alebo zrozumiteľne. Rovnako je neplatný právny úkon, ktorého predmetom je nemožné plnenie. Neplatný je aj právny úkon urobený osobou, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony alebo ktorá konala v duševnej poruche. Takáto duševná porucha musí byť takého charakteru, že zapríčinila nespôsobilosť konajúcej osoby na príslušný právny úkon. Neplatný je tiež právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu, zákon obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. V určitých prípadoch je zákone upravená tzv. relatívna neplatnosť právneho úkonu. Neplatnosti sa v takom prípade môže dovolať ten, kto je takým právnym úkonom dotknutý, pričom sám jeho neplatnosť nespôsobil. V praxi sú najčastejšími dôvodmi relatívnej neplatnosti právneho úkonu omyl konajúcej osoby, nerešpektovanie zákonného predkupného práva, absencia súhlasu druhého manžela s právnym úkonom týkajúcim sa spoločnej veci, nedodržanie formy právneho úkonu dohodnutej účastníkmi a pod. Na uvedené relatívne neplatné úkony sa hľadí ako na platné až pokiaľ sa oprávnená osoba neplatnosti nedovolá.
 • odporovateľnosť právnych úkonov - zastupujem klientov v konaní o odporovateľnosť právnych úkonov. Veriteľ sa môže domáhať, aby súd vyslovil neúčinnosť právnych úkon, ktoré ukracujú uspokojenie jeho vymáhateľnej pohľadávky. Podmienkou úspešnosti veriteľa v takomto konaní je preukázanie skutočnosti, že právny úkon dlžníka naplnil znaky niektorej zo skutkových podstát uvedených v zákone a ukrátenie uspokojenia pohľadávky veriteľa i keď len čiastočnej. V prípade úspechu veriteľa v tomto konaní, súd vysloví neúčinnosť právneho úkonu vo vzťahu k veriteľovi. Voči tretím osobám právny úkon ostáva účinným.
 • ochranu osobnosti - pripravujem žaloby a zastupujem klientov v konaní o ochranu osobnosti. Fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Fyzická osoba má právo domáhať sa upustenia od neoprávnených zásahov, odstránenia následkov takýchto zásahov, primeraného zadosťučinenia a za určitých okolností aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.
 • vrátenie daru - poskytujem právne poradenstvo pri uplatnení práva darcu domáhať sa vrátenia daru. Darca samôže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Právo domáhať sa vrátenia daru je právom výsostne osobným a zaniká smrťou darcu.
 • náhradu škody - pripravujem žaloby a zastupujem klientov v konaní o náhradu škody. Predpokladom úspešnosti v konaní o náhradu škody je preukázanie vzniku škody, porušenia právnej (zákonnej alebo zmluvnej) povinnosti a príčinnej súvislosti medzi porušením právnej povinnosti a vznikom škody. Uhrádza sa skutočná škoda a ušlý zisk, príp. nemajetková ujma v peniazoch. Pri škode na zdraví sa odškodňuje bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia poškodeného. Podmienky priznania a poskytovania náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia, vydávanie lekárskeho posudku a zásady hodnotenia bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia upravuje zák. č. 437/2004 Z.z. Ak bola škoda spôsobená aj zavinením poškodeného, znáša škodu pomerne.
 • vydanie bezdôvodného obohatenia - pripravujem žaloby a zastupujem klientov v konaní o vydanie bezdôvodného obohatenia. Zákon pozná tri skutkové podstaty bezdôvodného obohatenia. Bezdôvodným obohatením je predovšetkým majetkový prospech získaný plnením bez právneho dôvodu alebo plnením z právneho dôvodu, ktorý následne odpadol. V praxi veľmi často dochádza k bezdôvodnému obohateniu prijatím plnenia z neplatného právneho úkonu. Častým zdrojom bezdôvodného obohatenia je aj prospech získaný z nepoctivých zdrojov. V prípade neplatnosti zmluvy alebo jej zrušenia,je každý jej účastníkov povinný vydať druhému všetko, čo podľa nej prijal.
 • vydanie dedičstva oprávnenému dedičovi - pripravujem žaloby a zastupujem klientov v konaní o vydanie majetku oprávnenému dedičovi. Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je v skutočnosti niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení.
 • určenie neplatnosti vydedenia - pripravujem žaloby a zastupujem klientov v súdnom konaní o neplatnosť vydedenia. V prípadoch stanovených zákonom môže poručiteľ vydediť potomka. Môže tak spraviť najmä v prípade, ak potomok v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch. Poručiteľ môže potomka vydediť tiež vtedy, ak tento o poručiteľa trvalo neprejavuje skutočný záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať alebo ak bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej 1 roka. Zákon dáva právo poručiteľovi vydediť potomka tiež vtedy, ak potomok vedie neusporiadaný život. Právny inštitút vydedenia tak umožňuje poručiteľovi, aby v odôvodnených prípadoch, presne uvedených v zákone, mohol zabrániť dedeniu jeho majetku tzv. neopomenuteľným dedičom. Vydedenie ako listina musí formálne i obsahovo spĺňať tie isté prísne náležitosti ako závet. Listina o vydedení musí však naviac obsahovať aj samotný dôvod vydedenia. Obranou proti vydedeniu je práve žaloba o určenie neplatnosti vydedenia.
 • uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady - poskytujem právne poradenstvo pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady. Kto prenechá vec inému za odplatu, zodpovedá za to, že vec v čase plnenia má vlastnosti výslovne dohodnuté alebo obvyklé, že ju možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo účastníci dojednali, a že vec nemá právne vady. Nadobúdateľ môže uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady na súde len (!) vtedy, ak vytkol vady bez zbytočného odkladu po tom, čo mal možnosť vec prezrieť. Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu vec užívať dohodnutým alebo obvyklým spôsobom, je nadobúdateľ oprávnený domáhať sa zrušenia zmluvy. Inak sa môže nadobúdateľ domáhať buď primeranej zľavy z ceny, výmeny veci, alebo jej opravy alebo doplnenia toho, čo chýba.
 • uplatnenie práv na poistné plnenie - poskytujem právne poradenstvo v prípade poistných udalostí a v sporných prípadoch zastupujem klientov v konaní o zaplatenie poistného plnenia.

Rodinné právo

Ako advokát poskytujem právne poradenstvo v oblasti rodinného práva:

 • rozvod manželstva - pripravujem návrhy na rozvod a zastupujem klientov v konaní o rozvod manželstva. Rozvod je jediný spôsob ako môže zaniknúť manželstvo za života obochmanželov. Aby mohol súd manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, musia byť vzťahy medzi manželmi trvalo a vážne narušené tak, že manželstvo nemôže plniť svoj účel. V konaní o rozvod je tiež potrebné preukázať, že od manželov už nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia a tento stav je v príčinnej súvislosti s uvedeným narušením vzťahov medzi manželmi. Súd v konaní o rozvod manželstva zisťuje príčiny, ktoré viedli k rozvratu manželských vzťahov a pri rozhodovaní na ne prihliada. Pri rozhodovaní súd prihliada na záujem maloletých detí a tiež na porušenie povinností uložených im zákonom o rodine. Zákon o rodine manželom ukladá predovšetkým povinnosť žiť spolu, byť si verní, vzájomne rešpektovať svoju dôstojnosť, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a o uspokojovanie potrieb rodiny, vytvárať zdravé rodinné prostredie.
 • určenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom - pripravujem návrhy na určenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť a trvá až do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť. Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa. Počnúč dňom 1.7.2010 bola táto suma 25,38 € na jedno nezaopatrené neplnoleté dieťa.
 • určenie vyživovacej povinnosti medzi manželmi - pripravujem návrhy na určenie vyživovacej povinnosti manželovi. Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.
 • úprava styku rodičov s maloletými deťmi - v návrhu na rozvod alebo v priebehu rozvodového konania navrhujem upraviť aj styk rodičov s maloletými deťmi. Prednosť má dohoda rodičov o úprave styku s maloletým dieťaťom, ktorá sa stane súčasťou rozhodnutia súdu o rozvode. Ak sa rodičia nedohodnú o úprave styku s maloletým dieťaťom, upraví styk rodičov s maloletým dieťaťom súd v rozhodnutí o rozvode. Súd v rozhodnutí o rozvode manželstva neupraví styk rodičov s maloletými deťmi, ak rodičia úpravu styku žiadajú neupraviť. Ak je to v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí alebo úplne zakáže styk dieťaťa s rodičom. S účinnosťou od 1.7.2010 bol do nášho Zákona o rodine zavedený inštitút striedavej starostlivosti. Podmienkou je, aby boli obaja rodičia spôsobilí dieťa vychovávať, aby mali obaja záujem o osobnú starostlivosť o dieťa a aby takáto striedavá starostlivosť bola v záujme dieťaťa. Súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa.
 • určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela - pripravujem návrhy a zastupujem klientov v konaní o určenie príspevku na výživu rozvedeného manžela. Rozvedený manžel, ktorý nie je schopný sám sa živiť, môže žiadať od bývalého manžela, aby mu prispieval na primeranú výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov, najdlhšie na dobu 5 rokov (výnimočne aj dlhšie) odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o rozvode.
 • určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke - pripravujem návrhy a zastupujem klientky v konaní o určenie príspevku na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke. Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu 2 rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Pozor!!! Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom sa premlčí uplynutím 3 rokov odo dňa pôrodu.
 • zrušenie spoločného nájmu bytu,
 • zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva za trvania manželstva, obmedzenie jeho rozsahu, vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva dohodou),
 • schválení úkonu za maloleté dieťa,
 • určenie rodičovstva – určenie materstva, určenie otcovstva, zapretie otcovstva,
 • osvojenie.

Pozemkové a vlastnícke právo

Ako advokát poskytujem právne poradenstvo v oblasti pozemkového práva a vlastníckeho práva:

 • zastupujem klientov v konaní o usporiadanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam (duplicitné vlastníctvo),
 • zastupujem klientov v súdnom konaní o zriadenie vecného bremena,
 • zastupujem klientov v súdnom konaní o zriadenie vecného bremena,
 • spisujem a autorizujem zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam (kúpne, darovacie, zámenné), zmluvy a návrhy na vklad podpisujem zaručeným elektronickým podpisom a podávam cez elektronickú podateľňu Ústredného portálu verejnej správy
 • pripravujem zmluvy o nájme a podnájme nehnuteľností, o zriadení vecného bremena, o zriadení záložného práva
 • poskytujem právnu pomoc pri riešení susedských sporov, problémov súvisiacich s vlastníctvom bytov a nebytových priestorov, nájomných vzťahov,
 • poskytujem právne poradenstvo a zastupujem klientov v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva.

Pracovné právo

Ako advokát poskytujem právne poradenstvo a zastupujem klientov v konaní o:

 • neplatnosť skončenia pracovného pomeru (výpoveďou, dohodou, okamžitým skončením pracovného pomeru),
 • náhradu škody spôsobenej zamestnancom pri výkone pracovnej činnosti,
 • náhradu škody spôsobenej zamestnancovi v súvislosti s pracovným úrazom,

Zmenkové právo

Zmenka je listinný cenný papier na rad. Ak v listine chýba niektorá z podstatných náležitostí uvedených v zákone č. 191/1950 Zb. (ďalej len „Zákon zmenkový a šekový“) nemožno ju považovať za zmenku. Z tejto zmenkovej prísnosti však existujú výnimky. Zákon zmenkový a šekový napr. pre prípad chýbajúcich údajov o splatnosti, platobnom mieste a mieste vystavenia ustanovuje fikcie. Tieto zákonné fikcie potom nahrádzajú na zmenke chýbajúci údaj konkrétnou zákonnou konštrukciou. Zmenka je písomným vyhlásením a záväzok z neho vyplývajúci má abstraktný charakter. Zmenkový záväzok je úplne nezávislý na akýchkoľvek iných právnych vzťahoch a dôvod vystavenia zmenky (tzv. „kauza“) nie je takmer vôbec dôležitý. Aj vďaka tejto svojej abstraktnosti je zmenka v zmysle zák. č. 566/2001 Z.z. (zákon o cenných papieroch) zaradená do sústavy cenných papierov. Zo zásady abstraktnosti však existujú výnimky, najmä v prípade tzv. zabezpečovacích zmeniek. Najsilnejšie sa abstraktný charakter zmenky prejaví po jej indosovaní. Vtedy je možnosť zmenkového dlžníka brániť sa tzv. kauzálnymi námietkami veľmi obmedzená a náročná na dokazovanie. Z podstaty zmenky ako listinného cenného papiera vyplýva, že zničením hmotného substrátu na ktorom bolo zmenkové vyhlásenie zachytené, zmenka zaniká. Na takéto prípady Zákon zmenkový a šekový pamätá v ustanovení o umorení zmenky. Podrobnosti umorovacieho konania upravuje zák. č. 99/1963 Zb. (Občiansky súdy poriadok). Ako advokát poskytujem právne poradenstvo pri:

 • vystavení cudzej i vlastnej zmenky,
 • použití blankozmenky ako spôsobu zabezpečenia pohľadávky,
 • príprave a uzatváraní dohody o vyplňovacom zmenkovom práve,
 • prevode práv zo zmenky indosamentom alebo cesiou podľa zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník),
 • avale (zmenkovom ručení) zmenky,
 • zmenkových platobných rozkazoch.

Ako advokát pripravujem návrhy na vydanie zmenkového platobného rozkazu a námietky proti zmenkovému platobnému rozkazu. POZOR námietky proti zmenkovému platobnému rozkazu je potrebné podať do 3 dní! Ak odporca nepodá námietky včas, nadobúda zmenkový platobný rozkaz účinky právoplatného rozsudku. Neskoro podané námietky, námietky podané neoprávnenou osobou a námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, súd odmietne. POZOR na námietky podané neskôr už súd nebude prihliadať - tzv. koncentrácia konania o námietkach. Ponúkam možnosť nezáväzného posúdenia vymáhateľnosti práv zo zmenky, resp. obrany proti zmenkovému platobnému rozkazu. V prípade voľných kapacít a po predchádzajúcej dohode posúdim elektronickou poštou zaslané blankozmenky, zmenky, dohody o vyplňovacom zmenkovom práve. Ako advokát zastupujem mojich klientov v súdnom konaní o námietkach.

Správne právo

 • poskytujem právne poradenstvo v oblasti správneho práva (zák. č. 71/1967 Zb. Správny poriadok),
 • zastupujem klientov v katastrálnom konaní (zák. č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon),
 • poskytujem právne poradenstvo v oblasti stavebného práva (zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - Stavebný zákon),
 • poskytujem právne poradenstvo v oblasti daňového práva,
 • zastupujem klientov v priestupkovom konaní (zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch),
 • pripravujem žaloby a opravné prostriedky a zastupujem klientov v súdnom konaní o preskúmanie rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy,
 • pripravujem žaloby a zastupujem klientov v súdnom konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy,
 • pripravujem žaloby a zastupujem klientov v konaní o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy.

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Ako advokát poskytujem právne poradenstvo obchodným spoločnostiam, družstvám a živnostníkom:

 • pri vypracovaní a uzatváraní zmluvnej dokumentácie, najmä v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo), získavania finančných zdrojov, pracovných a obdobných vzťahov,
 • pri mimosúdnom a súdnom riešení pohľadávok vrátane zastupovania v exekučnom konaní,
 • pri mimosúdnom a súdnom riešení nárokov
  • zo zodpovednosti za škodu,
  • z bezdôvodného obohatenia,
  • z medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (Dohovor CMR),
  • na poistné plnenie
 • pri zakladaní spoločností a družstiev,
 • zastupujem v registrovom konaní (obchodný register, živnostenský register a pod.), pripravujem spoločenské zmluvy a zakladateľské listiny, stanovy spoločností, realizujem zmeny v obchodných spoločnostiach. Návrhy podávam na Obchodný register elektronicky, podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa zák. č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vďaka tejto skutočnosti platia moji klienti súdne poplatky o 50% nižšie ako v prípade štandardne (písomne) podaných návrhov,
 • pri zvolávaní a konaní, riadnych a mimoriadnych valných zhromaždení.

Konkurzné právo

 • poskytujem právne poradenstvo v otázkach splnenia podmienok na vyhlásenie konkurzu,
 • vypracovávam dlžnícky aj veriteľský návrh na vyhlásenie konkurzu (ak úpadca, alebo štatutárny orgán úpadcu nepodá včas návrh na vyhlásenie konkurzu, dopúšťa sa trestného činu marenia konkurzného konania podľa § 242 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z.),
 • prihlasujem pohľadávky do konkurzu,
 • uplatňujem pohľadávky veriteľov v reštrukturalizácii,
 • poskytujem právne poradenstvo ohľadom popierania pohľadávok veriteľov,
 • pripravujem návrhy a zastupujem klientov v konaní o určenie pravosti pohľadávky (jej právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia).

Trestné právo

 • obhajujem obvineného a obžalovaného v trestnom konaní,
 • vypracovávam sťažnosti, odvolania, dovolania, návrhy na obnovu konania, návrhy na mimoriadne dovolanie, trestné oznámenia,
 • vypracovávam žiadosti o
  • podmienečné prepustenie odsúdeného,
  • milosť,
  • zahladenie odsúdenia,
  • rozhodnutie o osvedčení,
 • zastupujem poškodeného v trestnom konaní, uplatňujem náhradu škody v adhéznom a v prípadnom následnom civilnom konaní.

Ústavné právo

Ako advokát zastupujem klientov pred Ústavným súdom v konaní o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie ich základných práv alebo slobôd, alebo ľudských práv a základných slobôd vyplývajúcich z medzinárodnej zmluvy, ktorú Slovenská republika ratifikovala a bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd (čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky). Sťažnosť možno podať iba v lehote 2 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia, oznámenia opatrenia alebo upovedomenia o inom zásahu. Táto lehota sa pri opatrení alebo inom zásahu počíta odo dňa, keď sa sťažovateľ mohol o opatrení alebo inom zásahu dozvedieť. K návrhu na začatie konania pred Ústavným súdom sa musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie navrhovateľa advokátom.

line